Vonkajšie športyMiestne pamiatkyVidiek

Pomáhame športovému životu na maďarskom,
slovenskom, gréckom a talianskom vidieku

ERASMUS+ Šport Kooperatívne

Viac informácií o projekte:

Približne polovicu územia EÚ tvoria okrajové vidiecke oblasti. V týchto oblastiach žije 23% obyvateľstva a ďalších 35% žije prevažne vo vidieckych oblastiach. Na týchto územiach nájdeme nízku mieru zamestnateľnosti a vysoké percento nezamestnanosti, vrátane významných vysokých mier mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení v oblasti vzdelania aj práce = NEET. V porovnaní s mestskými oblasťami väčšina z týchto regiónov nemá hospodársky rast a má menej príležitostí na prácu a učenie, čo má vplyv na nižšiu mieru zamestnateľnosti, zníženie pohody a tendenciu sociálnych problémov. Cestovný ruch na týchto miestach väčšinou neprekvitá.

Náš projekt rieši tieto výzvy vývojom modelu na zvýšenie atraktívnosti týchto oblastí pre miestnych občanov, ako aj pre návštevníkov prostredníctvom organizovania športových podujatí. Metodiku plánovania a výstavby trás a miest pre vonkajšie športové podujatia a športové preteky rozvíjajú členovia konzorcia a rozširuje sa do menších športových klubov a športových predstaviteľov mládežníckych združení / obcí v okrajových vidieckych oblastiach. Cieľom projektu je vyzdvihnúť „ambasadorov“ pre vidiecke športové podujatia a uľahčiť ich vzájomnú komunikáciu, výmenu názorov a poznatkov. Hlavné aktivity projektu sú postavené na vývoji školiaceho materiálu v teréne a vedú ambasadorov, aby získali najdôležitejšie základy plánovania trás pre prírodné športové preteky. Očakávame preto, že umožníme vidieckym obyvateľom organizovať atraktívne športové podujatia a tým podnietime budovanie miestnych komunít, ako aj podporu športových podujatí a pomôžeme dosahovať väčší turistický a ekonomický vplyv.

Konzorcium je tvorené 4 partnermi zo 4 krajín (HU, GR, IT, SK), pričom každý z nich je aktívny v oblasti organizovania športových podujatí a športových pretekov v prírodných športoch (MTB, beh, nordic walking). Sú vplyvnými športovými aktérmi vo svojich regiónoch a usilujú sa šíriť poslanie sociálneho a hospodárskeho rastu prostredníctvom športu vo vidieckych oblastiach.

https://www.horal.sk/?p=3470